โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานทำพิธีตักบาต ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานทำพิธีตักบาตเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี