ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ กรณีเหตุวาตภัย จำนวน 5 ราย

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
คณะกรรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุวาตภัย
เมื่อวันที่ 21 เมษายาน 2564 โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 5 ราย
**ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติจตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ด้วยการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการเข้าร่วมที่ไม่เกิน 20 คน**
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน