เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบชุดอุปกรณ์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น