วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
วันต่อต้านยาเสพติดโลก❌
นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน