31 พฤษภาคม 2565 “วันงดสูบบุหรี่โลก”

31 พฤษภาคม 2565 “วันงดสูบบุหรี่โลก”
วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงสภาะการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ลดละเลิกบุหรีเพื่อตัวของท่านเอง***