เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนดอนตำแยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.โนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการธนาคารขยะ ณ ธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย และช่วงบ่ายเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานการจัดตั้งธนาคารและขั้นตอนการทำงานของธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน