เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับ รพ.สต.หนองหัวฟานและ รพ.สต.บ้านห้วย จัดโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับ รพ.สต.หนองหัวฟานและ รพ.สต.บ้านห้วย จัดโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล /ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล /หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล /เจ้าหน้าที่ รพ.สต. /ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม…..
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓