แจ้งแผนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

แจ้งแผนการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเทศบาลได้มีกำหนดออกประชาสัมพันธ์ดังนี้
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน
สถานที่ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยิง
สถานที่ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง
สถานที่ ศาลากลางบ้านหินตั้ง (ฃุมชนดอนม่วง)
วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. หมู่ที่ 2 บ้านดอนตลุงหว้า
สถานที่ ศาลาวัดบ้านเมืองนาท
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. หมู่ที่ 10 บ้านดอนตลุงหว้า
สถานที่ ศาลากลางบ้านดอนตลุงหว้า
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน