ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตัั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

..ขอแจ้งประชาสัมพันธ์…
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา อำนวยความสะดวกในการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน หรือนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน กำหนดการยื่น ในวันที่ 21 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน