นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพบประชาชน

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพบประชาชน เพื่อแจ้งข่าวสารและผลการดำเนินโครงการดังนี้
1. เรื่องการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19
2. สถานการ์โควิด-19 ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
3. การเปิดตลานัด ให้ใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
4.การเสนอแผนพัฒนาแต่ละชุมชน และการปรับปรุงแผนพัฒนาปี 2566-2570 (5 ปี)
5. การดำเนินโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
5.1 รางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3
5.2 รางระบายน้ำซอยราษฎร์บำรุง
5.3 ถนนแอสฟัสติก ซอยสระหลวง
5.4 ซ่อมแซมถนน ซอยเวฬุวัณ ซอยรวมใจ ซอยเจริญสุข
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
—————————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน