การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Environment  Health Accrediation :EHA) 

วันที่  31 พฤษภาคม  2565 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Environment Health Accrediation :EHA) จากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นงาน การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ และประเด็นการจัดการจัดการคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสรับรอง EHA:5000 ผลการประเมิน 1.ด้านกระบวนการ 2.ด้านการวัดผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ รหัสรับรอง EHA:2001 ผลการประเมิน 1.ด้านกระบวนการได้ 95 คะแนน 2.ด้านการวัดผลลัพธ์ ได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.5 ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง สองด้าน ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตฐานคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป…


 

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน