กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ให้ดีขึ้น

และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง การบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

——————————————-

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :