คณะกรรมการกองทุน

          รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1. นายระยอง พิมพ์ปรุ  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ

2. นางภาวินี โชติกลาง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 1) รองประธาน คนที่ 1

3. นายแดง ศรีนอก  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 2) รองประธาน คนที่ 2

4. นางรำพึง วงซ์สันติราษฏร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

5.  นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

6.  นางสมหมาย หาญอนุสรณ์  ตำแหน่ง ผอ.รพ. สต. หนองหัวฟาน กรรมการ

7. พ.จ.ท. วืรัตน์ จินตมณีรัตน์  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านห้วย กรรมการ

8. นางหลง ขุนวิเศษ   ตำแหน่ง  อสม. กรรมการ

9. นางศศิชา สมัยกลาง  ตำแหน่ง  อสม.  กรรมการ

10.  นางสุพิน แรมกลาง  ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน กรรมการ

11. นางสงวน   ราษฎร์กลาง ตำแหน่ง  ผู้แทนชุมชน  กรรมการ

12. นางพูน โปรยโคกสูง  ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน กรรมการ

13. นายอภิชัย เพ็ญพาสกุล  ตำแหน่่ง ผู้แทนชุมชน กรรมการ

14. นายประจวบ สมัยกลาง  ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน กรรมการ

15. นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล กรรมการ

16. พ.จ.อ. วิจิตร เสสนาเวช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ

 

สาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลขามสะแสง ที่ปรึกษา

 

คณะอนุกรรมการ

1.  นางณิชา นันทน์ธนกุล ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อนุกรรมการ

2. นางสาวพัชรินทรฺ์ มะโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อนุกรรมการ

3. นายพิทยา เม่ามีสี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อนุกรรมการ

 

อนุกรรมการกลั่นกรองติดตามผลงาน

1. นายประคอง เงื่อนกลาง

2.  นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ

3. นายไชยวัฒน์ สมัยกลาง

4. นางกัญญา  ยาแก้ว

5. นายไพบูลย์ สมัยกลาง