ขอเชิญเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน