จดหมายข่าวพฤษภาคม 2565- ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก