จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2565 – ประกาศเปิดศูนย์พักคอย