จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2565-ดำเนินการล้างระบบผลิตประปา 4 ระบบ