จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2565- พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน