จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565-การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565