จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565-โครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 1 ปี 2565