จดหมายข่าวมีนาคม 2565-โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565