ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชุมชนและกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเลือกคณะกรรมการชุมชน