รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งเป็นผู้มีจิอาสาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องปกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัคร อถล