ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อน ศูนย์สุขใจใกล้บ้านเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู สามารถใช้บริการได้