เตรียมความพร้อมอาสาสมัครศูนย์สุขภาพสุขใจใกล้บ้านเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เตรียมความพร้อมอาสาสมัครศูนย์สุขภาพสุขใจใกล้บ้านเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ก่อนออกให้บริการฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ

ข้อมูลจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม