ชุมชนกลางบ้านสามัคคี

หมู่ที่ ๕  บ้านหนองหัวฟาน

ชุมชนกลางบ้านสามัคคี   ประกอบด้วย

๑.  นางทุเรียน             สอนกลาง        ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นายกรชวัลย์          อภิญญาพงษ์     รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นายสุรพล             ธงกลาง          กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นายวีระ               กลั่นพุทซา        กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางสุรีรัตน์            ประมูลใหม่       กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายสวัสดิ์             หวังพิงกลาง      กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นางผิน                 จงสุขกลาง       กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.  นางสำรวย             ผินกลาง          กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.  นางสมคิด              สายโคกสูง        กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.นางศิริวัลย์             อมุทศรี            เลขานุการ