ชุมชนดอนตำแยรวมใจ

หมู่ที่ ๕  บ้านหนองหัวฟาน

ชุมชนดอนตำแยรวมใจ   ประกอบด้วย

๑.  นายพร่างเพชร        เกียรติฉลอง      ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นายเที่ยง              ขอเหนี่ยวกลาง   รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นายวงศ์วริศ           ฐานกลาง         กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นายประสิทธิ์          แลบัว             กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางจรรยา             เทพกลาง         กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายวัฒนะ             ขอเหนี่ยวกลาง   กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นางสำราญ            ตนโคกสูง         กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.  นางสุทิน               พยุงกลาง         กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.  นางอุไร                สมัยกลาง         กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.นางกว้าง               พิมพ์ปรุ           เลขานุการ