ชุมชนดอนทะยิง

หมู่ที่ ๓  บ้านดอนทะยิง

ชุมชนดอนทะยิง          ประกอบด้วย

๑.  นายทองเพชร         ยะนะโชติ        ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นางบรรเลง           เนตรกลาง        รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นายรุ่งทิวา            แสนทวีสุข        กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นายธรรมนูญ         สมัยกลาง         กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางอุไร                ประคำนอก      กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายโลม               หวังแลกลาง      กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นายเจริญ             เริงสูงเนิน         กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.  นางศิริวรรณ          อาจชัยภูมิ        กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.  นายไสว               สอนกลาง        กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐. นางเอ๋                 กลั่นพุทรา        เลขานุการ