ชุมชนดอนม่วงสามัคคี

หมู่ที่ ๔  บ้านหินตั้ง

ชุมชนดอนม่วงสามัคคี    ประกอบด้วย

๑.  นายสงัด               รากชัยภูมิ        ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นางชุ่ม                 ขอมีกลาง         รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นางสมจิตร            เชียรชัยศรี        กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นางสมจิตร            มะลิวงษ์          กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางชะลิ้ม              ลาดนอก          กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายจำลอง            แป้นทองหลาง   กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นางสมหมาย          บอนขุนทด       กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.  นางทองม้วน          พิมพ์ปรุ           กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.  นางพิสมัย             ชอบการไร่       กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.นายศิวนัฐ              สุวรรณกลาง     เลขานุการ