ชุมชนตลุงหว้า

หมู่ที่ ๑๐ บ้านตลุงหว้า

ชุมชนตลุงหว้า   ประกอบด้วย

๑.      นายสมศักดิ์           ค้าข้าว            ประธานกรรมการชุมชน

๒.      นายผ่อง               มงคล             รองประธานกรรมการชุมชน

๓.      นายสนิท              ราษฎร์นอก      กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.      นายอ่อน              ดอนนอก         กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.      นางปรานอม          สารโชติ          กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.      นายชื่น                โพธิ์นอก          กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.      นายมานพ             รอกลาง          กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.      นางนุชนาถ           ถิ่นพุทซา         กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.      นางอำนงค์            โพธิ์นอก          กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.  นางจ้อย               โพธิ์นอก          เลขานุการ