ชุมชนบ้านน้อยสามัคคี

หมู่ที่ ๒  บ้านเมืองนาท

ชุมชนบ้านน้อยสามัคคี    ประกอบด้วย

๑.      นางสุนทร             สวยกลาง         ประธานกรรมการชุมชน

๒.      นายวันชัย             เทพกลาง         รองประธานกรรมการชุมชน

๓.      นางวิภาพร            ประมวล           กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.      นายปราการ          มุ่งพังกลาง        กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.      นางเลียบ              สวยกลาง         กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.      นางสมมุ้ง              ผันกลาง          กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.      นางยิ้ม                แทงตลาด        กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.      นางศิลป                ใครกลาง        กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.      นางทวาย             พลัดกลาง        กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.  นางวันเพ็ญ            วรรณสนิท         เลขานุการ