ชุมชนหนองน้ำรั่วรุ่งเรือง

หมู่ที่ ๓  บ้านดอนทะยิง

ชุมชนหนองน้ำรั่วรุ่งเรืองประกอบด้วย

๑.  นายกำไร              ลื่นกลาง          ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นายอภิชัย             เพ็ญภาสกุล      รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นายลำใย              จงนอก            กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นายสมชาย           ขยันกลาง        กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางทองม้วน          กลางนอก        กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายฐิติรัตน์           แปลสันเทียะ     กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นายเทียม             ป้อมกลาง        กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.  นายสากล             ชอบเกื้อ          กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.  นายวัฒนะ            มุ่งจูนกลาง       กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐. นางพิยดา             บวรวิโรจน์       เลขานุการ