ชุมชนหนองหัวฟาน

หมู่ที่ ๕  บ้านหนองหัวฟาน

ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า         ประกอบด้วย

๑.  นายกล้วย             เบียดกลาง        ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นางศศิชา              สมัยกลาง        รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นายประจักษ์          จงนอก            กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นายสะอิ้ง              ขุนวิเศษ          กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางสมพงษ์            ขอถือกลาง      กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายสมาน             ศรีสว่างวงศ์       กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นางดวงฤทัย           หาญสงคราม   กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.  นางอภิญา             อาชนะ           กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.  นายสุเทพ              สมัยกลาง       กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.นางพรทิพย์            ธงกลาง           เลขานุการ