ชุมชนหัวหนองรวมใจ

หมู่ที่ ๔  บ้านหินตั้ง

ชุมชนหัวหนองรวมใจ    ประกอบด้วย

๑.  นายตุ๊                  เหมขุนทด        ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นางนรา               ทองสะอาด       รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นายสนั่น              หวังคุ้มกลาง      กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นางสำราญ            ชัยชนะ           กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางปรีดา             หวังคุ้มกลาง      กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายแจ้ง               ปลุกกลาง        กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นางรส                 แสนสิงห์          กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.  นางสุทิน              แสนสิงห์          กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.  นางปัดถา             คำพิรัง            กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐. นางพูน                โปรยโคกสูง      เลขานุการ