ชุมชนหินตั้งพัฒนา

หมู่ที่ ๔  บ้านหินตั้ง

ชุมชนหินตั้งพัฒนา        ประกอบด้วย

๑.      นางสงวน              ราษฎร์กลาง      ประธานกรรมการชุมชน

๒.      นายจำลอง            ทับประชา        รองประธานกรรมการชุมชน

๓.      นายวิเชียร            ถิ่นพุดซา         กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.      นายทองลบ           อาวุธนอก        กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.      นางอ่อง               บำรุงกลาง        กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.      นายยงยุทธ            ประจวบกลาง    กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.      นายหนาม             ณ อุบล           กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

๘.      นางกานดา            พูนไธสง          กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.      นางบัวลอย            ซีเฟิร์ท            กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.    นางบุปผา             สายโคกสูง        เลขานุการ