ชุมชนเมืองนาทสัมพันธ์ตะวันตก

หมู่ที่ ๒  บ้านเมืองนาท

ชุมชนเมืองนาทสัมพันธ์ตะวันตก  ประกอบด้วย

๑.   นางประยูร            ชอบเกื้อ          ประธานกรรมการชุมชน

๒.   นางลำภู               ครุฑขุนทด       รองประธานกรรมการชุมชน

๓.   นางสมนึก             ปินใจ             กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.   นางสุกัญญา           หวังคุ้มกลาง      กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.   นางกึ่ง                 อินเสวก          กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.   นางจันทร์เจ้า         เพ็งกลาง          กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.   นายบุญธรรม         ปิ่นกลาง                   กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘.   นางสมหมาย          จัดกลาง          กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙.   นางวิยะดา            บนไม้กลาง       กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.  นายแสวง             หวังแนบกลาง    เลขานุการ