ชุมชนเมืองนาทสามัคคีตะวันออก

หมู่ที่ ๒  บ้านเมืองนาท

ชุมชนเมืองนาทสามัคคีตะวันออก ประกอบด้วย

๑.  นายอนันท์            การปลูก                   ประธานกรรมการชุมชน

๒.  นางสายหยุ้น       หวังกุลกลาง      รองประธานกรรมการชุมชน

๓.  นางรัญจวน           ชอบเกื้อ          กรรมการฝ่ายปกครอง

๔.  นายเฉลย              ผันกลาง          กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.  นางสังเวียน           ครุฑขุนทด       กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นายบุญธรรม         ขอพักกลาง       กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชนและการโยธา

๗.  นางกุหลาบไทย       วอกลาง          กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม

๘. นางดารารัตน์         เอื้องจันทึก       กรรมการฝ่ายการศึกษา

๙. นางอำนวย            กิ่งไผ่กลาง        กรรมการฝ่ายคลัง

๑๐.  นางบัวริม             ใจบุญ             เลขานุการ