ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 

         (Nong Hua Fan Subdistrict Municipality)

555 หมู่ 5 ถนนหญ้าคา-หนองหัวฟาน ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290

เบอร์โทรศัพท์ 044 -971 222 โทรสาร 044- 971 224 E-mail : nhf@nonghuafancity.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 044-971 223

หมายเลขโทรศัพท์นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน 087-103-0441