นโยบายการบริหารงาน

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          สำหรับนโยบายด้านนี้นับว่าเป็นนโยบายที่ต้องทำให้เกิดรูปธรรมทันที เพราะเป็นความต้องการความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน โครงการหลัก ๆ ที่คณะผู้บริหารชุดนี้ได้เตรียมไว้เพื่อดำเนินการภายใน 4 ปี ข้างหน้ามีดังนี้

1. การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่และหัวใจของงานบริหารทั่วไปของวงราชการ
2. การก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฟุตบาทด้านทิศใต้ของทางหลวงจังหวัดสาย อำเภอขามสะแกแสง-คง
3. การขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบาย ฟุตบาทของถนนทางหลวงชนบทสายหนองหัวฟาน–หญ้าคาถึงบ้านเมืองนาท
4. การก่อสร้างรางระบายน้ำจากถนนซอยต่าง ๆ ส่งมายังท่อระบายน้ำหลักของทางหลวงจังหวัด
5. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ทั้งหมด การขยายไฟฟ้าสาธารณะตามตรอก ซอยต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าและมีแสงสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และการขุดลอก ห้วย หนองคลองบึง ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

2. นโยบายด้านสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน

1. การดูแลผู้สูงอายุและด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลครบ 500 บาทเต็ม โดยได้รับทุกคนที่พึงมีสิทธิ์
2. จะดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลหนองหัว-ฟาน พร้อมจัดทำระเบียบของชมรมให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุก คน
3. การจัดทำโครงการ “ผู้สูงอายุ สุขกาย สบายใจ” โดยให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำโครงการ “หนึ่งชุมชน หนึ่งอาชีพ” ให้ประชาชนแต่ละชุมชน เพราะเป็นรายได้แก่ชุมชนนั้น ๆ
5. จัดทำโครงการ “สังคมกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คือการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารได้อย่างเต็มที่ และเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางเทศบาล ฯ

3. นโยบายด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

1. จัดสรรงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรมแก่ทางวัดในเขตเทศบาลอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชนชนได้สืบสานประเพณีต่าง ๆ ของพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน เช่นประเพณีวันผู้สูงอายุ จะจัดขึ้นในวันสงกรานต์ของทุกปี
2. จัดทำโครงการ “หนึ่งวัด หนึ่งโครงการ” ให้วัดในเขตเทศบาลได้รับการบูรณและปฏิสังขรณ์ตามระเบียบของทางราชการที่เปิดโอกาส
3. สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่เทศบาลอย่างยั่งยืน

4. นโยบายด้านการศึกษา

1. ระดับเด็กก่อนวัยเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) จัดหาครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถด้านปฐมวัยมาคอยดูแลลูกหลานเราให้ ดีที่สุด
2. ระดับอนุบาล เป็นการศึกษาระดับเตรียมความพร้อมการเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีครู ที่มีความรู้ ความสามารถด้านจิตวิทยาเพื่อสอนเด็กระดับนี้ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการเรียนการสอนให้ตรงกับเอกปฐมวัยเช่นเดียวกัน
3. ระดับประถมศึกษา เทศบาลได้จัดการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษาแล้วซึ่งเด็กในวัยนี้นับว่า เป็นรากฐานของการศึกษา การจัดการศึกษาของเทศบาลนับว่ายังใหม่มากในเรื่องของการศึกษาระดับท้องถิ่น ฉะนั้นครูที่สอนต้องให้ตรงตามเอกวิชาเช่นกัน สำหรับนักเรียนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาร่วมกิจกรรมอื่น ๆ กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของครูและนักเรียน
4. นอกจากการดูแลโรงเรียนเทศบาลซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลแล้ว สถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโครงการ”

5. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. การประสานความร่วมมือกับทางสถานีอนามัยหนองหัวฟาน ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนในอนาคตคอยดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
2. ร่วมมือกับทาง อสม. ทุกชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อร่วมกันป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่อต่างๆ
3. ร่วมมือกับทาง อสม. ทุกชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อร่วมป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่อต่างๆ โดยการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลอุดหนุนอย่างเต็มที่
4. ด้านความสะอาดไม่ว่า ชุมชน โรงเรียน วัด อนามัย เทศบาลเราพร้อม สนับสนุนบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาดอย่างเต็มที่ตามที่ขอมา เพื่อดำเนินการสู่โครงการ “เทศบาลน่าอยู่น่ามอง” ต่อไปในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือกับทุกองค์กร ทุกหน่วยงานในเขตเทศบาลช่วยกันพัฒนาเทศบาลเรา
5. ส่งเสริมจัดหาสถานที่เพื่อจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเอง เพื่อป้องกันผลกระทบการปล่อยน้ำเสียของเทศบาลในอนาคต
6. จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเอง เพื่อป้องกันผลกระทบการปล่อยน้ำเสียของเทศบาลในอนาคต
7. การจัดหารถเก็บขยะให้เพียงพอแก่การกำจัดขยะวันละหลายตันในเขตเทศบาลโดยการจัดซื้อรถเก็บขยะเพิ่มเติม

6. นโยบายด้านกิจการประปา

1. การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิตน้ำประปาให้พี่น้องได้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. การทำความสะอาดถังกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอของเจ้าหน้าที่ประปา
3. การใช้สารส้มและคลอรีนที่มีคุณภาพเพื่อให้ประปาเทศบาลใสสะอาดตลอดเวลา
4. การขยายเขตท่อประปาไปให้ทั่วถึงกับพี่น้องประชาชน

7. นโยบายด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหนองหัวฟานอย่าง เป็นรูปธรรม เพื่อคอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ และ การจัดหาสวัสดิการให้แก่ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อปพร.

8. นโยบายด้านการบริหารบุคคล

1. การจัดคนให้ตรงกับงาน และจัดคนให้คุ้มค่ากับงาน
2. อบรมบุคลากรเป็นนิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. ปลูกฝังเจ้าหน้าที่ทุกคนให้รักท้องถิ่นที่อยู่และพร้อมจะพัฒนาท้องถิ่นนี้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง
4. จัดทำโครงการ “เทศบาลสัมพันธ์” โดยเฉพาะการสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนเมื่อมาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่จะต้องมีอัธยาศัยที่ดี มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง และเท่าเทียมกันทุกคน นอกจากนั้นเทศบาลจะต้องประสานกับทุกองค์กรเพื่อการบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน ไม่ว่าผมซึ่งทำหน้าที่นายกเทศมนตรี ทีมงานบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกคน ของเทศบาลแห่งนี้ต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยใจบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และพร้อมให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีเข้ามาตรวจสอบการทำหน้าที่ได้ ทุกโอกาสทุกเวลา