การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟานปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล