การแจ้งย้ายออกแล้วใบแจ้งย้ายสูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้าย