การให้บริการ “การติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์โควิด-19”

ขั้นตอนเมือมาติดต่อราชการ

  1. สแกนไทยชนะ

 

2. ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย

3. ล้างมือด้วยแอลกอร์ฮอเจล

4. การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

ภาพประกอบ : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน