งานป้องกัน 58

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และ ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่างๆ
งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
งานการฝึกอบรมอาสาสมัครงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และ ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่างๆ
งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
งานการฝึกอบรมอาสาสมัคร