ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน