ตัวอย่างการเขียน คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง