หน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศกรรมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ งานเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อม