หน้าที่ความรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ

มีหน้าที่เกี่ยวสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ