หน้าที่ความรับผิดชอบกองการประปา

มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการผลิตนำ้ประปา การบริการผู้ใช้นำ้ ตรวจสอบควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของการประปา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานการประปา