หน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง กรเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ ฯลฯ