หน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาล

หน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาล

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานสารบรรณของเทศบาล
งานดูแลรักษา จัดตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
งานเลขนุการและงานประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำประโยชน์
งานเกี่ยวกับเลือกตั้ง
งานจัดทำคำสั่ง ประกาศของเทศบาล
งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนงานแจ้งมติ ให้กองหรือฝ่ายทราบ
2. งานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับ
งานการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก
งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนครี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึก อบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ
การขอรับทุนาการศึกษา
งานพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน พนักงานและลูกจ้าง
งานสวัสดิการ พนักงาน / ลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
งานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และ ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่างๆ
งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
งานการฝึกอบรมอาสาสมัคร